گزارش نقض حق نشر

رعایت حقوق پدیدآوردنگان اثر از اولویت های اصلی کمپین چشمان گویا به شمار می رود. به همین دلیل تنها آثاری برای تولید انتخاب می شوند که امتیاز نشر آن ها از سوی صاحبین اثر به کمپین واگذار و یا حق تکثیر آن ها وارد مالکیت عمومی شده باشد. لذا از پدیدآورندگان گرامی خواهشمندیم هر گونه نقض حق تکثیر آثار خود را در اسرع وقت به اطلاع همکاران ما در کمپین برسانند تا بلافاصله از ادامه نشر اثر جلوگیری شود. پیشاپیش از همکاری تمامی پدیدآورندگان عزیز سپاسگزاریم.

Please wait…